Teatres de la Generalitat Valenciana

 

Bases convocatoria para la selección de un coordinador/a del Festival Dansa València 2018

  • Bases convocatoria para la selección de un coordinador/a del Festival Dansa València 2018

BASES CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN COORDINADOR/A DEL FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2018

BASES CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN COORDINADOR/A DEL
FESTIVAL DANSA VALÈNCIA 2018
1. EL FESTIVAL DANSA VALÈNCIA
El Festival Dansa València (FDV) és un Festival promogut per l’Institut Valencià de Cultura dins
de les seues competències en Arts Escèniques. El FDV pretén concentrar al llarg d’una setmana
del mes d’abril de cada any a la ciutat de València, tota una sèrie de representacions de dansa
contemporània provinents de companyies i creadors valencians, nacionals i internacionals, així
com plantejar activitats paral·leles encaminades a crear sinergies entre professionals,
companyies i programadors locals, nacionals i estrangers. En definitiva, un Festival que vol
impulsar i donar a conéixer la dansa valenciana dins i fora del nostre territori així com servir de
finestra i lloc d’intercanvi de treballs en l’àmbit nacional i internacional.
Dins d’este marc d’actuació l’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA fa una convocatòria oberta per a
la SELECCIÓ D’UN/A COORDINADOR/A PER AL FESTIVAL DANSA VALÈNCIA.
La persona seleccionada signarà un contracte per prestació de serveis a executar entre octubre
de 2017 i abril de 2018.
La contraprestació econòmica serà de 14.000 euros + IVA. Les despeses ocasionades pels
viatges, contactes exteriors i representació estaran incloses en esta quantitat. El contracte
podrà ser prorrogat durant tres anys consecutius.

2. FUNCIONS DEL COORDINADOR/A DEL FDV
El/la Coordinador/a del FDV haurà de complir, entre d’altres, les següents funcions:
U .- Disseny, coordinació, gestió i correcta execució de la posada en marxa i programació del
FDV 2018 i, de manera prorrogable, les dos edicions successives.
DOS .- Programació del festival en el marc de la temporalitat establerta i amb el pressupost
assignat baix criteris de sostenibilitat. Proposta de projectes, artistes i companyies. Contacte
amb ells. Coordinació de companyies, artistes i d’altres professionals convidats i gestions
necessàries derivades.
TRES .- Disseny del pla de comunicació en col·laboració amb l’equip de premsa i promoció de
l’Institut Valencià de Cultura.
QUATRE .- Tasques de representació: participació o co-participació juntament amb la Direcció
General i Direcció Adjunta d’Arts Escèniques de l’IVC, en els actes de promoció i difusió del
festival.
CINC .- Planificació i execució d’estratègies de recolzament i difusió del treball dels coreògrafs
valencians coordinades amb el sector professional de la dansa.
SIS .- Pla de recolzament a la internacionalització del treball i peces de coreògrafs valencians
aprofitant la repercussió i la centralització de professionals en la ciutat.
3. REQUISITS DEL COORDINADOR/A DEL FDV
Trajectòria, coneixement i experiència professional acreditada en gestió cultural que
garantisca la consecució dels objectius del FDV.
Es valorarà estar en possessió d’un títol o certificacions que acrediten formació acadèmica en
Dansa, Gestió Cultural, Historia de l’Art, Sociologia, Comunicació, etc.
Disposar de nacionalitat espanyola o d’un país membre de la UE. En els altres casos, el
nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal en l’Estat espanyol.
És requisit necessari el coneixement dels idiomes valencià i anglés, i es valorarà el
coneixement d’altres idiomes.
Experiència mínima de tres anys en organitzacions culturals publiques o privades,
especialment en l’àmbit de la dansa.
Es valorarà positivament la pertinència i/o coneixement de les xarxes de distribució que
operen actualment en el mercat escènic.

4. SOL·LICITUDS
Els candidats a més de complir amb allò estipulat en el punt 3 de la presente convocatòria,
hauran de presentar:
Un projecte amb la descripció d’allò que, al seu entendre, hauria de ser un model apropiat
per al FDV, que partint del model actual i amb visió de futur, aconseguisca situar la creació
contemporània valenciana en el panorama nacional e internacional. El Festival projectat,
ineludiblement, ha de promoure la diversitat artística i estètica pròpia de la creació
contemporània.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir de la
publicació de estes bases en la pàgina web de l’IVC. (*)
Les persones interessades hauran d’enviar tota la documentació en format electrònic al
següent correu: pitarch_cri@gva.es Una vegada rebuda la documentació es confirmarà la
correcta recepció d’esta. La documentació constarà de dos parts, degudament organitzades:
PRIMERA.- UN DOSSIER AMB:
 NOM COMPLET I DADES DE CONTACTE (DIRECCIÓ, TELÈFON, EMAIL, WEB SI LA
TINGUERA, ETC.),
 CARTA DE MOTIVACIÓ,
 CURRÍCULUM
 CÒPIA DELS TÍTOLS QUE ACREDITA.
SEGONA.- PROJECTE DE FDV (MÀXIM 10 FULLS) I DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL QUE
CONSIDERE OPORTUNA
5. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
La valoració dels projectes i entrevista personal, cas que es considere oportuna, es durà a
terme por una Comissió de Valoració composta per 4 professionals del sector (un membre
d’AVED, un altre de l’APDCV, dos professionals independents vinculats a les Arts Escèniques) i 3
persones de l’IVC (el Director General, el Director Adjunt d’Arts Escèniques i una persona de
l’equip de gestió de l’IVC.)
Els projectes i candidats seran avaluats en funció del plantejament de festival i de la
programació artística, l’atenció a la creació de públic per a la dansa, les propostes de gestió
coherents amb les bones pràctiques i la transparència en la gestió, la viabilitat pressupostària,
etc.
(*) Les bases es pengen oficialment el dilluns 24 de juliol de 2017 i per tant el termini de
presentació de propostes finalitza el dimecres 23 d’agost de 2017.